icono_telefono

933 259 100

Castellano
icono_WhatsApp

655 866 044

 Seguiment d'enviaments

  Missatgeria urbana Express


  LLIURAMENT EN MENYS D'1 HORA

Transport urgent porta a porta de documents i petits paquets amb destinació urbana i àrea metropolitana de Barcelona, així com realització de gestions en organismes oficials, entitats bancàries i altres organitzacions

Concepte facturable Import
Direcció urbana 4,60 €
Extrarradi 6,25 €
Quilòmetre 0,56 €
Temps d'espera [minut] 0,28 €
Excés [pes / mesures] 2,90 €

 

Tarifes especials per a empreses, consulteu-nos!

Servei Missatgeria Moto
Transport urgent porta a porta de documents i petits paquets amb destinació urbana i àrea metropolitana de Barcelona,
així com realització de gestions en organismes oficials, entitats bancàries i altres organitzacions

Sol · licitud del servei de 9:00h. a 14:00h i 16:00h a 18:00h. de dilluns a divendres
Pot sol·licitar anticipadament serveis a realitzar fora d'aquest horari així com per dissabtes, diumenges i festius

Condicions del Servei

  • Lliurament sota signatura del destinatari..
  • Els serveis realitzats fora d'horari patiran un recàrrec del 50%, els realitzats en festiu del 100%.
  • La tarifa dels serveis realitzats sota condicions climatològiques adverses (pluja, neu, etc.) Es veurà incrementada amb un recàrrec del 25%. Condal Express determinarà quan aquestes circumstàncies afecten la seguretat dels seus treballadors de manera greu i es reserva la facultat de suspendre el servei temporalment mentre perdurin aquestes condicions.
  • Tindran suplement d'extraradi les entregues a Esplugas de Ll., Hospitalet de Ll., Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gr, Zona Franca, districtes postals: 08030, 08033, 08042 i banda muntanya des de Ronda de Dalt dels districtes postals: 08034, 08017, 08022, 08023 i 08035.
  • Les recollides / entregues a hospitals i centres comercials tindran recàrrec de 10 minuts de temps d'espera.
  • Es considera excés de pes cada 3 Kg o fracció, a partir dels primers 3 Kg
  • Es considera excés de mesures cada 30 cm. o fracció, a partir de 90 cm., després de realitzar la suma llarg + ample + alt.
  • No podran ser transportades entre altres les següents mercaderies: diners efectiu, joies, articles peribles, així com mercaderies prohibides per la normativa vigent o el transport estigui subjecte a requisits especials.
  • PREUS IVA NO INCLòS